YSV:n säännöt

 
1 §
Yhdistyksen nimi on Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry. (lyhennettynä YSV ry) ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on ympäristönsuojeluviranhaltijoiden yhdyssiteenä toimiminen sekä ympäristönsuojelutoimien tunnetuksi tekeminen.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä-, ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja. Yhdistys voi järjestää ympäristönsuojeluaiheisia näyttelyjä yms. tilaisuuksia sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

4 §
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä ympäristönsuojelualalla toimivia viran- ja toimenhaltijoita.

Kannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä tarkoituksesta kiinnostuneita Suomessa rekisteröityjä yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Kunniajäsenikseen yhdistys voi yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua joko oman jäsenensä tai ulkopuolisen henkilön, joka yhdistyksen toiminnassa tai muutoin on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Kannattaja- ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5 §
Yhdistyksen jäsenet, kunniajäseniä lukuun ottamatta, ovat velvollisia suorittamaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämät jäsenmaksut.

6 §
Yhdistyksen jäsenyydestä eroava ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan sen vuoden jäsenmaksun, jonka kuluessa eroaminen tapahtuu.

7 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja sekä viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. Varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroiset varsinaiset ja varajäsenet valitaan arpomalla.

8 §
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä palkkaa tai valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan.

9 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11 §
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus päättyneeltä vuodelta on helmikuun 15. päivään mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun aikana.

12 §
Yhdistyksen kokouksista on laadittava päätöspöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa.

13 §
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään maaliskuussa, Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii jotain määrättyä tarkoitusta varten.

14 §
Yhdistyksen varsinainen ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään 10 päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä.

15 §
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Hallituksen kertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta.
Tilintarkastajien kertomus päättyneen tilikauden tileistä ja toiminnasta.
Päättyneen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen.
Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Vuosivoiton käyttäminen.
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkion määrääminen.
Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle tilikaudelle.
Alkaneen tilikauden toimintasuunnitelma.
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten, kahden tilintarkastajan sekä kahden varatilintarkastajan valitseminen.
Muut kokouksessa mainitut asiat.

16 §
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jotain asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, on asia esitettävä kirjallisesti hallitukselle ennen helmikuun 1. päivää postitetulla kirjeellä.

17 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kolmella neljäsosalla kokouksessa annetuista äänistä. Päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi.

18 §
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Suomen Luonnonsuojeluliitto ry:lle.

...............................................................................................................................................................
Yhdistys on perustettu 11.3.1981 Kauniaisissa nimellä Kuntien ja läänien ympäristönsuojeluvirkamiehet r.y. ja sen säännöt on hyväksytty ja merkitty yhdistysrekisteriin 29.4.1981.

Yhdistyksen nimen ja sääntöjen muutokset on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa Helsingissä 24.4.1987 ja Lammilla 20.10.1987 ja ne on hyväksytty ja merkitty yhdistysrekisteriin 29.11.1990.

Yhdistyksen yhdistysrekisterinumero on 132096.