Avustukset

Opintomatka-avustukset

AVUSTUSSÄÄNTÖ

1 §
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n hallitus voi myöntää jä­senilleen opintomatka-avus­tus­ta tämän avustussäännön mukai­sesti yhdistyksen hyväksytyssä talousarvios­sa varattu­jen määrä­rahojen mukaisesti.

2 §
Avustus voidaan myöntää jäsenelle tai jäsenryhmälle lähinnä ulkomaille suuntautu­vaa opinto- tms. matkaa varten.

3 §
Avustuksen saajan/saajien on oltava ollut/olleet yhdistyksen jäseninä vähintään vuoden ja hä­nen/heidän jäsenmaksunsa tulee olla maksettuna.

4 §
Avustusta maksetaan enintään 50 % jäsenelle henkilökohtaisesti opinto­matkasta aiheutu­neista matka-, majoitus-, osallistumis-, kurssi- tms. kustannuk­sista, kuitenkin hallituksen vuosittain päättä­män kerta-avustuksen enimmäis­määrän.

Mikäli avustusta haetaan jäsenryhmälle, voidaan avustuksen enimmäismäärää korottaa jäsen­ryhmän koon mukaisesti.

Yhdistyksen hallitus voi erittäin painavista ja perustelluista syistä poiketa päättä­mästään enim­mäismäärästä.

5 §
Avustukset julistetaan haettaviksi yhdistyksen jäsenkirjeissä kahdesti vuodessa siten, että hakuajat päättyvät 31.3. ja 30.9. Perustellusta syystä hallitus voi ottaa käsittelyyn hakemuksia myös hakuajan ulkopuolella.

6 §
Avustusta haetaan yhdistyksen hallitukselta vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi ainakin seuraavaa:

  • avustuksen hakijan nimi, toimi, työnantaja, osoite, puhelin
  • opintomatkan kohde, matkaohjelma, järjestäjä
  • kustannuserittely
  • työnantajan ja mahdollisten muiden avustajien osuus kustannuksista
  • vapaamuotoiset perustelut matkan koulutuksellisesta/ammatillisesta hyödystä

7 §
Avustuksen saajan tulee laatia matkan jälkeen tositteellinen erittely toteutuneista kustan­nuksis­ta sekä kirjallinen matkakertomus ja varautua tarvittaessa kertomaan matkastaan yhdistyksen järjes­tä­mässä koulutus- tms. tilaisuudessa.

8 §
Avustus maksetaan etukäteen hakijan ilmoittamalle tilille tai muuten erikseen sovittavalla tavalla. Mahdollisesti liikaa maksettu osuus tulee palauttaa yhdistyk­selle.

9 §
Avustussääntö on hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 19.5.1994 ja se tulee voimaan heti. Avustussääntöä on muutettu (§ 5 hakuajat) hallituksen kokouksessa 12.12.2001.