Verksamhet

Föreningen gör motioner och förslag samt ger utlåtanden om ärenden som gäller miljövård. Föreningens medlemmar deltar i arbetsgrupper som förbereder olika ärenden. Föreningen arrangerar årligen i månadsskiftet september-oktober skolningsdagar vid Lammi biologiska station.