Lausuntoarkisto v. 2004 - 2012

Tätä sivua ei päivitetä. 

Lausunto ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen valvontaa ja hallintopakkoa koskevasta ehdotuksesta (20.6.2012)

Lausunto luontoarvojen huomioimisesta ympäristölupamenettelyssä (24.5.2012)

 • Lausunto selvityksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn integroimiseksi ympäristölupamenettelyyn (5.4.2011, pdf-tiedosto)
 • Lausunto ympäristönsuojelulain uudistamislähtökohdista (5.4.2011, pdf-tiedosto)
 • Lausunto MRA 62 § muutosesityksestä (26.1.2011, pdf-tiedosto)
 • Lausunto valtion aluehallinnon ja kuntien yhteistyöstä ympäristöasioissa (31.11.2010, pdf-tiedosto)
 • Lausunto YM:lle ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta. (15.11.2010)
 • Lausunto YM:lle jätelainsäädännön kokonaisuudistuksesta (8.4.2010, .pdf-tiedosto)
 • Lausunto hajavesityöryhmän loppuraportista ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousvesien käsittelyvaatimuten toimeenpanosta vuosina 2010-2017, 8.4.2010
 • Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä aluehallinnon uudistamista koskevassa lainsäädännössä. (.pdf-tiedosto)
 • Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, 10.9.2008. (.pdf-tiedosto)
 • Lausunto ehdotuksesta asetukseksi kivienlouhimon, kivilouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelusta 9.6.2008. (.pdf-tiedosto)
 • Lausunto ympäristöhallinnon muutoshankkeen loppuraporteista I ja III, 31.3.2008. (.pdf-tiedosto)
 • Lausunto YSL 55§:n mukaisesta lupamääräysten tarkistamisesta sekä sitä varten laaditusta hakemus- ja päätösmallista, 14.8.2007 (.pdf-tiedosto)
 • LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUPAJÄRJESTELMÄN JA -HALLINNON UUDISTAMIS-PROJEKTIEN VÄLIRAPORTEISTA (16.3.2007 Ympäristöministeriölle) (.pdf-tiedosto)
 • Lausunto selvityksestä ympäristölupajärjestelmän yksinkertaistamiseksi (31.10. 2006) (.pdf-tiedosto)
 • Lausunto vesilakitoimikunnan mietinnöstä (18.9.2006) (.pdf-tiedosto)
 • Lausunto Tekniset ja muut palvelut -valmisteluryhmälle kunta- ja palvelurakenne-uudistushankkeesta (25.10.2005) (.pdf-tiedosto)
 • Lausunto professori Ekroosin selvityksestä valtion ympäristölupahallinnon kehittämiseksi (14.6.2005) (.pdf-tiedosto)
 • Lausunto vesilakitoimikunnan mietinnöstä (29.10.2004) (.pdf-tiedosto)